int main()
{
  int a, b,c;
  printf("输入两个数:\n");
  scanf("%d,%d", &a, &b);
  printf("交换前两个数是%d和%d\n", a, b);
  c = a; //寄存一个c 让a=c 然后再把a=b换一下 再让b=c 达到交换目的
  a = b;
  b = c;
  printf("交换后两个数是%d和%d\n", a, b);

}
最后修改:2021 年 12 月 20 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏